HENVISNING

Såfremt du ønsker gratis behandling hos en psykiater, skal du (som gruppe 1 sikret) have en henvisning fra din praktiserende læge. En henvisning gælder som udgangspunkt 10 konsultationer, men kan uden videre udvides til 20 konsultationer, hvis det skønnes nødvendigt.
 
Såfremt du derudover har brug fortsat behandling, kan du i nogle situationer genhenvises til videre behandling via din praktiserende læge.
 
Gruppe 2 sikrede patienter kan rette direkte henvendelse uden henvisning. Du får automatisk samme tilskud fra regionen, som en gruppe 1-sikret borger.